Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035347 nr. 55

35 347 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantrekkelijke regeling die het voor agrarisch ondernemers mogelijk maakt om tijdelijk geen nieuw vee in stallen te plaatsen, snel kan bijdragen aan de reductie van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden;

verzoekt de regering, op korte termijn een dergelijke regeling te ontwerpen en een overzicht van de te verwachten effecten aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Harbers

Dik-Faber