35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2020

In deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het stikstofregistratiesysteem en bijbehorende ministeriële regeling, die vandaag in de Staatscourant wordt gepubliceerd en morgen in werking treedt. Dit systeem maakt de vergunningverlening voor woningbouwprojecten en toestemmingsverlening voor zeven infrastructurele projecten mogelijk.

Stikstofregistratiesysteem

In de brief van 13 november 2019 heeft het kabinet uw Kamer geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen om weer ruimte te bieden voor de realisatie van de benodigde extra woningbouw en infrastructuurprojecten (Kamerstuk 35 334, nr. 1). De eerste maatregel waarvan de effecten nu in het stikstofregistratiesysteem zijn opgenomen is de snelheidsverlaging op snelwegen in beheer van het Rijk. Deze maatregel tot het verlagen van de maximumsnelheid overdag van 130 naar 100 kilometer per uur is inmiddels geeffectueerd door het plaatsen van de borden. De effecten van deze snelheidsmaatregel worden voor ten minste 30% ingezet voor natuur en 70% is beschikbaar voor vergunningverlening voor de woningbouw en toestemmingverlening voor de zeven MIRT-projecten. De ministeriële regeling waarin dit is geregeld wordt vandaag in de Staatscourant gepubliceerd en treedt morgen in werking.

Onderbouwende rapporten

Bij het stikstofregistratiesysteem horen onderbouwende rapporten, waarin de effecten van de snelheidsmaatregel, de wijze van berekenen en de effecten voor de natuur, zijn beschreven. Initiatiefnemers kunnen voor de passende beoordeling van hun project, die bij de aanvraag voor een vergunning moet worden aangeleverd, gebruik maken van het systeem en de onderbouwende rapporten. Het ecologisch rapport laat zien dat de snelheidsmaatregel nagenoeg overal leidt tot een verlaging van de stikstofdepositie op de voor stikstofgevoelige natuur. Daarmee ontstaat na aftrek van de eerder genoemde 30% voor natuur, ruimte voor ontwikkelingen voor de woningbouw en voor zeven MIRT-projecten. Het rapport laat ook zien dat voor een gering aantal hectare natuur, in vier Natura 2000-gebieden (in totaal 19 van de ca. 250.000 hexagonen) een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats ontstaat. Dat is het gevolg van veranderende verkeerspatronen (andere routes via regionale wegen). Daar waar een (overigens miniem) mogelijk negatief ecologisch effect niet valt uit te sluiten, is geen depositieruimte beschikbaar en neemt het Rijk samen met de provincies op korte termijn aanvullende maatregelen.

Het kabinet informeert uw Kamer later over de structurele aanpak voor de stikstofproblematiek gericht op stikstofreductie en natuurherstel en -verbetering

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven