35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2021

Zoals toegezegd in mijn brief van 7 december 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 127), bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het rapport aan van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied, «Kiezen én delen»1.

In het debat met uw Kamer op 18 juni jl. over stikstof en natuur, is de regering met de motie van het lid Harbers c.s. (Kamerstuk 35 334, nr. 101) verzocht om de instelling van een studiegroep over de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. Deze studiegroep is gevraagd om concrete, samenhangende en doorgerekende beleidsopties te schetsen, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan vitalisering van het platteland en de ruimtelijke inrichting van het platteland.

In het rapport van de studiegroep wordt gerefereerd aan de lerende evaluatie van het Interbestuurlijk Programma thema Vitaal Platteland (IBP-VP) en aan het interdepartementaal beleidsonderzoek ruimtelijke ordening (IBO-RO).

Gelijk aan de verzending van deze brief zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten van de lerende evaluatie van het IBP-VP informeren.

Verder informeert de Minister van BZK uw Kamer over het IBO-RO. In dat rapport wordt ingegaan op de governance ten aanzien van de ruimtelijke ordening, onder andere in het landelijk gebied.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven