35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 10 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat debatten over belangrijke zaken te vaak tot diep in de nacht doorgaan, terwijl dit de kwaliteit van het debat niet ten goede komt;

overwegende dat de huidige eindtijden ook een dusdanige belasting vormen voor Kamerleden en medewerkers dat hun gezondheid en welzijn eronder lijden, en dit het werk minder aantrekkelijk maakt voor nieuw talent;

verzoekt het presidium, voorstellen uit te werken die een oplossing kunnen vormen voor de huidige eindtijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Van der Molen

Naar boven