Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035322 nr. 17

35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN

Ontvangen 10 september 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 7.21 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. In afwijking van het eerste lid vindt de besluitvorming in een procedurevergadering als bedoeld in artikel 7.18, eerste lid, plaats als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.24.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de besluitvorming in procedurevergaderingen plaatsvindt als ware zij in voltallige samenstelling, met stemmingen op fractie- en groepsniveau. Indiener hecht grote waarde aan het coöperatieve karakter van de commissies, waarin over het algemeen naar consensus wordt gestreefd. Dat neemt niet weg dat er soms onoverbrugbare verschillen van mening bestaan en er dus gestemd dient te worden. Zeker nu de commissies meer bevoegdheden krijgen bij de procedurevergadering, met een eigen Regeling van Werkzaamheden, ligt het in de lijn der verwachting dat dit vaker zal voorkomen. Het is in dat geval het eerlijkst om aan de democratisch gekozen samenstelling van ons parlement, de verkiezingsuitslag, recht te doen. En dus vanaf invoering van het nieuwe Reglement niet langer te stemmen op basis van het absolute aantal aanwezige commissieleden, maar op fractie- en groepsniveau.

Van Meenen