Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035322 nr. 14

35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 10 september 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.21 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Op een voorstel tot het houden van een minderheidsdebat wordt besloten als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.24.

II

Aan artikel 7.27 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. een minderheidsdebat, indien het overleg betrekking heeft op een onderwerp waarvan overeenkomstig artikel 7.21, lid 1a, is vastgesteld dat ten minste dertig leden dit overleg wensen te houden.

III

In artikel 7.28, eerste lid, wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «of minderheidsdebat».

IV

In artikel 7.29, eerste lid, wordt «en notaoverleg» vervangen door «, notaoverleg en minderheidsdebat».

V

In artikel 7.30 wordt «en commissiedebat» vervangen door «, commissiedebat en minderheidsdebat».

VI

In artikel 7.31, tweede lid, wordt na «commissiedebat» ingevoegd «en een minderheidsdebat».

VII

Artikel 7.32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «commissiedebat» ingevoegd «, minderheidsdebat».

2. In het eerste lid wordt in de eerste volzin na «commissiedebat» ingevoegd «, minderheidsdebat» en wordt in de tweede volzin na «commissiedebat» ingevoegd «of minderheidsdebat».

3. In het tweede lid wordt na «commissiedebat» ingevoegd «, minderheidsdebat».

VIII

In artikel 8.19, derde lid, onder b, wordt na «notaoverleg» ingevoegd «, minderheidsdebat».

IX

Paragraaf 12.4 vervalt.

X

In artikel 12.8, eerste lid, vervalt «, een dertigledendebat».

XI

In artikel 15.5, eerste lid, onder c, wordt «en notaoverleg» vervangen door «, notaoverleg en minderheidsdebat».

Toelichting

Met dit amendement wordt het dertigledendebat verplaatst van de plenaire agenda naar de commissies. Dertigledendebatten hebben hun waarde als actueel spoeddebat verloren doordat er op de plenaire agenda een wachtlijst aan dertigledendebatten is ontstaan. Door dertigledendebatten te laten plaatsvinden in commissieverband wordt de plenaire agenda ontlast en wordt het karakter van een actueel spoeddebat hersteld. Ook in commissieverband kunnen deze debatten worden aangevraagd door een minderheid van de leden. Een minderheidsdebat kan, net als een commissiedebat, plenair worden afgerond met de indiening van moties.

Van der Molen