Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035322 nr. 12

35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN MEENEN

Ontvangen 10 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In paragraaf 15.7 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15.17a Toezeggingenregister

De griffie houdt een register bij van door de ministers tijdens openbare vergaderingen van de Kamer en de commissies gedane mondelinge toezeggingen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat door de commissiegriffiers een openbaar toegankelijk toezeggingenregister wordt bijgehouden. Het zichtbaar en inzichtelijk maken van het Kamerwerk is een blijvend aandachtspunt, dat ook in het Reglement van Orde verankerd dient te worden. In debatten doet de regering toezeggingen aan individuele Kamerleden of aan de commissie of aan de Kamer als geheel. Om de nakoming van die toezeggingen te kunnen volgen, is een adequate registratie noodzakelijk, zowel voor Kamerleden zelf als voor geïnteresseerde burgers. Hiermee kan ook worden tegengegaan dat Kamerleden zich nog langer gedwongen voelen toezeggingen in een motie te formaliseren. Het openbare karakter van het toezeggingenregister volgt uit artikel 15.21 van het Reglement van Orde. Net als bij de overige registers in paragraaf 15.7 betekent dit dat het register op de website van de Tweede Kamer zal worden gepubliceerd.

Van der Molen Van Meenen