35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 181 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 mei 2020

De afgelopen weken hebben de scholen met enorme inzet en creativiteit het onderwijs op afstand vormgegeven. Zij hebben er, in samenwerking met de ouders, gemeenten en andere betrokkenen, voor gezorgd dat de lessen ook thuis zoveel mogelijk konden doorgaan. Schoolbesturen hebben daarbij in belangrijke mate zelf oplossingen kunnen vinden voor leerlingen zonder beschikking over de benodigde apparatuur. Waar dit niet mogelijk bleek heb ik de betreffende leerlingen via hun schoolbesturen ondersteund. Medio maart heb ik SIVON gevraagd om voor een bedrag van € 2,5 mln. zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar het onderwijsveld voor die leerlingen die er zelf geen hebben en voor wie dit niet via de school of de gemeente geregeld kan worden.1 Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over de tweede tranche die ik in gang heb gezet, omdat mij snel na de eerste fase bleek dat er nog een grote resterende behoefte overbleef.

Met de eerste subsidie heeft SIVON 6.800 devices beschikbaar kunnen stellen. Aanvullend is SIVON met onder andere NLdigital en de Alliantie Digitaal Samenleven de actie «Allemaal digitaal» gestart om gebruikte laptops in te zamelen, geschikt te maken voor onderwijs en te verdelen onder kinderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving.2 In dit kader heeft SIVON een extra uitvraag gedaan onder de schoolbesturen en andere partijen. In deze uitvraag participeerden ook de Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds. Deze aanvraagronde sloot op 24 april jl.

Via «Allemaal digitaal» zijn 1.100 devices uit de ict-sector binnengekomen voor het onderwijs. Deze devices worden grotendeels via de Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds verspreid onder leerlingen. Er resteert nog een vraag van schoolbesturen naar 11.500 devices (waaronder ruim 1.000 devices van schoolbesturen in Caribisch Nederland).

Vervolgactie OCW

Zoals uit het voorgaande blijkt, is er ondanks de inspanningen van publieke en private partijen nog steeds behoefte aan devices voor onderwijs op afstand. Ik vind het belangrijk dat hierin ook de komende periode zoveel mogelijk wordt voorzien. Weliswaar gaan de scholen in het primair onderwijs weer (gedeeltelijk) open, maar ook in deze hybride situatie zal het onderwijs voorlopig deels thuis op afstand moeten worden gevolgd. Bovendien moeten we verstandig rekening houden met de mogelijkheid dat de maatregelen op enig moment onverhoopt weer moeten worden opgeschaald. Daarom heb ik op de begroting van OCW € 3,8 mln. vrijgemaakt voor de financiering van een tweede tranche.

SIVON is vervolgens op 22 april 2020 gestart met de voorbereiding van een nieuwe versnelde aanbestedingsprocedure. Afgelopen week zijn alle biedingen van leveranciers met geoffreerde aantallen en prijzen ontvangen. Vanaf komende week zullen de eerste contracten met leveranciers worden gesloten en de eerste partijen worden gekocht. Dit vindt plaats in een context van schaarste op de markt voor devices vanwege de mondiale situatie. Daarom zal SIVON de komende periode verschillende partijen devices successievelijk kunnen opkopen tegen naar verwachting hogere prijzen dan in de eerste ronde. Om met het beschikbare budget alle aanvragen te kunnen honoreren zal de schoolbesturen op mijn verzoek, en in overleg met de PO-, VO- en MBO-raad, door SIVON worden gevraagd om een eigen bijdrage van 25 procent van hun eigen aanvraag. Hierbij maak ik een uitzondering voor de schoolbesturen in Caribisch Nederland en voor de aanvragen van schoolbesturen die betrekking hebben op leerlingen in de categorie AZC/ISK. Deze schoolbesturen zullen de betreffende devices zonder eigen bedrage ontvangen.

Ik heb er vertrouwen in dat op deze manier in de resterende aanvragen voor devices zal worden voorzien. Zo zijn de scholen en leerlingen de komende periode goed toegerust om onderwijs te blijven volgen, op flexibele wijze, in verschillende omstandigheden en op alle mogelijke locaties.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstuk 31 293, nr. 514.

Naar boven