35 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

Het doet mij genoegen uw Kamer de Outlook 2020, het jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, aan te bieden1.

De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap waarin informatie is opgenomen voor (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerde partijen over de Nederlandse schulduitgiften voor het komende kalenderjaar. Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2019 bevat de Outlook 2020 een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2020, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen. Daarnaast wordt dit keer in de Outlook ingegaan op het nieuwe beleidskader ten behoeve van de financiering van de staatsschuld, waarover ik uw Kamer op 22 november 2019 heb geïnformeerd.2 Verder wordt onder andere de selectie van «Primary Dealers» – de banken die voor 2020 zijn aangesteld voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen – bekendgemaakt.

Uitvoering financieringsplan 2019

In de Outlook 2019 (Kamerstuk 35 000 IX, nr. 12) werd aangekondigd dat het Agentschap voornemens was in 2019 tussen 19 en 23 miljard euro op de kapitaalmarkt (langlopende leningen) te financieren met de uitgifte van staatsobligaties (Dutch State Loans). Uiteindelijk is het beroep op de kapitaalmarkt uitgekomen op 22,2 miljard euro. De resterende financieringsbehoefte in 2019, naar verwachting circa 13,6 miljard euro, is gefinancierd op de geldmarkt (kortlopende leningen), onder andere met de uitgifte van schatkistpapier (Dutch Treasury Certificates). In totaal komt de financieringsbehoefte in 2019 hiermee uit op 35,8 miljard euro.

Financieringsbehoefte 2020

Voor 2020 wordt de financieringsbehoefte geschat op 42,0 miljard euro. Deze komt grotendeels voort uit herfinanciering van bestaande schuld, te weten 29,9 miljard euro op de kapitaalmarkt en 13,6 miljard op de geldmarkt. Het geraamde begrotingsoverschot voor volgend jaar verlaagt de financieringsbehoefte en komt uit op 1,5 miljard euro.

Invulling financieringsbehoefte 2020

Het Agentschap kondigt in de Outlook 2020 aan de financieringsbehoefte in 2020 te financieren door een beroep te doen op de kapitaalmarkt tussen de 21 en 26 miljard euro en een beroep van op de geldmarkt tussen de 16 en 18 miljard euro.

De financiering op de kapitaalmarkt in 2020 wordt als volgt ingevuld:

  • 1) een nieuwe 10-jaars staatsobligatie voor ongeveer 12 miljard euro;

  • 2) heropening van de eerste groene staatsobligatie die dit jaar op 21 mei is gelanceerd3. In 2020 zal minimaal 2 miljard euro worden opgehaald in deze lening die die afloopt op 15 januari 2040;

  • 3) een nieuwe 30-jaars staatsobligatie voor ongeveer 4 miljard euro;

  • 4) een substantieel gedeelte, 3 tot 8 miljard euro, van het beroep op de kapitaalmarkt is nog niet gespecificeerd. Dit biedt het Agentschap meer flexibiliteit om in te spelen op de vraag van investeerders gedurende het jaar en zo de liquiditeit van Nederlandse obligaties te waarborgen. Het Agentschap heeft hierbij de mogelijkheid om heropeningen van bestaande oude (zogenaamde off-the-run) leningen te houden of meer uit te geven meer uit te geven in de nieuwe 10-jaarslening, groene obligatie of de nieuwe 30-jaarslening.

De financiering op de geldmarkt in 2020 wordt voornamelijk met Dutch Treasury Certificates ingevuld. Eventuele grotere, onvoorziene veranderingen in de financieringsbehoefte gedurende het jaar, bijvoorbeeld als gevolg van mee- of tegenvallers in de begroting, worden in eerste instantie opgevangen door de uitgifte op de geldmarkt aan te passen.

Nieuw beleidskader financiering staatsschuld

Het uitgeven van een nieuwe 30-jaars staatsobligatie en het nog onbepaald laten van een gedeelte van het beroep op de kapitaalmarkt (meer flexibiliteit) sluiten goed aan bij het eerder genoemde nieuwe beleidskader voor de financiering van de staatsschuld dat vanaf 2020 in werking treedt. Dit beleidskader is mede gebaseerd op de aanbevelingen uit de beleidsdoorlichting van artikel 11 – financiering staatsschuld, voor de periode 2016–2019, waarover ik u vorige maand heb geïnformeerd4. De komende jaren zal de gemiddelde looptijd van de schuld- en swapportefeuille van de Nederlandse staat geleidelijk verder worden verlengd richting de 8 jaar. Hierdoor worden de huidige lage rentes voor een langere periode vastgelegd. Consistentie, transparantie en liquiditeit blijven leidende principes; tegelijkertijd zal waar mogelijk meer flexibiliteit worden betracht in het financieringsbeleid.

Meer details over het financieringsplan vindt u in de Outlook 2020 in de bijlage. Deze kunt u tevens raadplegen op de website van het Agentschap: www.dsta.nl.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 935, nr. 61

X Noot
3

Zie hiervoor ook Kamerstuk 35 000 IX, nr. 23

X Noot
4

Kamerstuk 31 935, nr. 61

Naar boven