35 000 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2018

Het doet mij genoegen uw Kamer de Outlook 2019, het jaarbericht van het Agentschap1 van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, aan te bieden.

De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap waarin informatie is opgenomen voor (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerde partijen over de Nederlandse schulduitgiften voor het komende kalenderjaar. Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2018 bevat de Outlook 2019 een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2019, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen. Hierbij wordt ook ingegaan op de in 2019 uit te geven groene 217793staatsobligatie (green bond), waarover ik uw Kamer op 31 oktober 2018 heb geïnformeerd2. Verder wordt onder andere de selectie van «Primary Dealers» – de banken die voor 2019 zijn aangesteld voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen – bekendgemaakt.

Uitvoering financieringsplan 2018

In de Outlook 20183 werd aangekondigd dat het Agentschap voornemens was in 2018 tussen 23 en 29 miljard euro op de kapitaalmarkt (langlopende leningen) te financieren met de uitgifte van staatsobligaties (Dutch State Loans). Uiteindelijk is het beroep op de kapitaalmarkt uitgekomen op 24,9 miljard euro in kastermen. De resterende financieringsbehoefte in 2018, naar verwachting circa 20,9 miljard euro, is gefinancierd op de geldmarkt (kortlopende leningen), onder andere met de uitgifte van schatkistpapier (Dutch Treasury Certificates). In totaal komt de financieringsbehoefte in 2018 hiermee uit op 45,8 miljard euro.

Financieringsbehoefte 2019

Voor 2019 wordt de financieringsbehoefte geschat op 43,3 miljard euro. Deze komt grotendeels voort uit herfinanciering van bestaande schuld, 29,6 miljard euro op de kapitaalmarkt en 20,9 miljard op de geldmarkt. Het geraamde begrotingsoverschot voor volgend jaar verlaagt de financieringsbehoefte en komt in kastermen uit op 7,2 miljard euro.

Invulling financieringsbehoefte 2019

Het Agentschap kondigt in de Outlook 2019 aan de financieringsbehoefte in 2019 in beginsel evenredig te verdelen tussen de kapitaalmarkt en de geldmarkt. Dit houdt in dat de verwachte financiering op beide markten tussen de 19 en 23 miljard euro zal bedragen.

De financiering op de kapitaalmarkt in 2019 wordt ingevuld met de volgende uitgiftes:

  • 1) een nieuwe 10-jaars staatsobligatie voor ongeveer 12 miljard euro;

  • 2) de eerste groene staatsobligatie. De looptijd hiervan zal in een later stadium bekend worden gemaakt, maar zal minimaal 15 jaar zijn. Het Agentschap is van plan ongeveer tussen de 4 en 6 miljard euro uit te geven in deze green Dutch State Loan in 2019;

  • 3) het heropenen van bestaande oude (zogenaamde off-the-run) leningen voor ongeveer 3 tot 5 miljard euro.

De financiering op de geldmarkt in 2019 wordt voornamelijk met Dutch Treasury Certificates ingevuld. Eventuele grote, onvoorziene veranderingen in de financieringsbehoefte gedurende het jaar, bijvoorbeeld als gevolg van mee- of tegenvallers in de begroting, worden in eerste instantie opgevangen door de uitgifte op de geldmarkt aan te passen.

Green bond

Met de lancering van een groene staatsobligatie, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvindt, wordt beoogd institutionele investeerders met een groene focus te bereiken. Hiertoe behoren onder andere Nederlandse pensioenfondsen en investeerders die ook in groene obligaties van andere Europese overheden hebben geïnvesteerd. De opbrengsten van de groene obligatie die aan groene uitgaven kunnen worden toegeschreven zijn gerelateerd aan hernieuwbare energie, energie efficiëntie, schoon transport en aanpassing aan klimaatverandering. Ik zal de door uw Kamer gestelde vragen in reactie op mijn brief van 31 oktober jl. (Kamerstuk 35 000 IX, nr. 8) over de uitgifte van groene obligaties in een separate brief beantwoorden.

Meer details over het financieringsplan vindt u in de Outlook 2019 in de bijlage4. Deze kunt u tevens raadplegen op de website van het Agentschap: www.dsta.nl.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 35 000 IX, nr. 8.

X Noot
3

Kamerstuk 34 775 IX, nr. 13.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven