35 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2020

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, een afschrift van de brief die ik in aanvulling op de meicirculaire gemeentefonds van 29 mei 2020 (Kamerstuk 35 300 B, nr. 19) aan gemeenten heb verstuurd. Bij brief van 28 mei 2020 (Kamerstuk 35 420, nr. 43) heb ik u over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden geïnformeerd. De bijgevoegde brief bevat nadere informatie over het beschikbaar komen van deze middelen voor gemeenten1.

In de meicirculaire gemeentefonds 2020 is het compensatiepakket op hoofdlijnen toegelicht. Er kon toen nog geen informatie worden gegeven over de verdeelwijze van de middelen over de gemeenten. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling zal plaatsvinden via het gemeentefonds. Via bijgevoegde brief worden gemeenten, vooruitlopend op de septembercirculaire 2020, geïnformeerd over het financiële effect van deze maatregelen voor individuele gemeenten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven