Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-B nr. 19

35 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

35 300 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2020

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Deze circulaire informeert in hoofdzaak over de gemeentefonds- en provinciefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

De circulaires bevatten ook informatie over welke maatregelen het kabinet op korte termijn treft om medeoverheden te ondersteunen ter compensatie van kosten die zij hebben gemaakt of inkomsten die zij derven als gevolg van de coronacrisis. Ik heb ik u parallel aan de aanbieding van de circulaires over deze maatregelen geïnformeerd.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl