Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 96

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2020

Bijgaand ontvangt u de eerste Rapportage Rijkswegennet van 20201. Deze rapportage bevat de cijfers van januari tot en met april 2020 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies.

In de rapportage wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de effecten van de coronamaatregelen op het verkeersbeeld, inclusief cijfers van de maand mei en begin juni. Zo is de filezwaarte met 90 procent afgenomen in de periode van 13 maart tot 7 juni, ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Vanaf 20 mei is een lichte stijging van de filezwaarte waarneembaar. Ook het aantal gereden voertuigkilometers neemt in de laatste weken toe ten opzichte van de start van de coronamaatregelen.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

In de cijfers zijn de effecten van de coronamaatregelen op het verkeersbeeld duidelijk zichtbaar. Ten opzichte van de laatste vier maanden van 2019:

  • is het aantal afgelegde voertuigkilometers in de eerste vier maanden van 2020 met 6,1 procent afgenomen tot 68,4 miljard voertuigkilometers.

  • is de jaarfilezwaarte met 13,2 procent afgenomen naar 11,5 miljoen kilometerminuten. De hoge intensiteit (reguliere spitsfiles) blijft de belangrijkste file-oorzaak, gevolgd door ongevallen en incidenten.

  • is het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, afgenomen met 10,4 procent. Hiermee komt het reistijdverlies in 2020 op 63,5 miljoen voertuigverliesuren op jaarbasis. Reistijdverlies treedt op wanneer de weggebruiker niet de referentiesnelheid van 100 kilometer per uur kan rijden. Dit betekent niet per se dat de weggebruiker in de file staat.

  • is het aandeel files door werkzaamheden licht gestegen tot 4,2 procent in 2020. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 procent.

  • is de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein opnieuw op de eerste plaats in de filetop-10 te vinden. Dit traject staat sinds medio 2013 op de eerste plaats, met uitzondering van de laatste vier maanden van 2016. Binnen de filetop-10 is een absolute afname van de filezwaarte waar te nemen sinds de coronamaatregelen.

  • is de top 20 voor economische reistijdverliezen toegevoegd. In de rapportage over de 3e periode van 2019 was deze als thema opgenomen. Het traject A12 Bodegraven/N11-knooppunt Oudenrijn heeft de hoogste economische verlieskosten.

Elke rapportage bevat specifieke thema’s. In deze rapportage zijn dat de landelijke snelheidsverlaging en de effecten van de coronamaatregelen op het verkeersbeeld.

In de maanden januari tot en met april van 2020 is door Rijkswaterstaat (door)gewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de A24 Blankenburgverbinding en de A7 Afsluitdijk. Eerder2 heb ik u geïnformeerd over de besprekingen met GWW-sector om in deze periode aanleg, vervanging en renovatie en beheer en onderhoud van onze infrastructuur zoveel mogelijk door te laten gaan en indien mogelijk projecten te versnellen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Zie kamerstuk 35 300 A, nr. 86