Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135216 nr. 13

35 216 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID THIJSSEN

Ontvangen 16 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 71f als volgt gewijzigd:

1. Aan het vierde lid wordt toegevoegd: Bij ministeriële regeling kunnen de bedragen bijgesteld worden. Een opwaartse bijstelling wordt ten minste een jaar voorafgaand aan het begin van het kalenderjaar waarin die bijstelling ingaat, bekendgemaakt.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Een ministeriële regeling als bedoeld in het vierde lid wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Een optimale minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking is afhankelijk van onder andere de ETS-prijs, de gasprijs en de kolenprijs. Deze tarieven zijn alle drie zeer volatiel; op het moment dat werd afgesproken een minimumprijs voor CO2 in Nederland in te stellen lag de ETS-prijs op ca. € 7 per ton CO2, inmiddels ligt de ETS-prijs boven de € 50 per ton CO2. Dit gegeven maakt het onwenselijk om het prijspad in onderhavig wetsvoorstel voor vijf jaar vast te leggen. Dit amendement regelt dat het prijspad indien nodig jaarlijks kan worden bijgesteld.

Thijssen