Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035205 nr. 7

35 205 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 31 oktober 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel IA

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juni 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) (Kamerstukken 35 216) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel A, van die wet:

a. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I, onderdeel A, van deze wet, komt artikel I, onderdeel A, van deze wet als volgt te luiden:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. een vliegbelasting.;

b. later in werking treedt dan artikel I, onderdeel A, van deze wet, komt artikel I, onderdeel A, van die wet als volgt te luiden:

A

In artikel 1 wordt, onder verlettering van onderdeel e tot f, een onderdeel ingevoegd, luidende:

e. een minimum CO2-prijs.

TOELICHTING

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) wordt op een enkel onderdeel aangevuld. De aanvulling is technisch van aard.

In het voorstel van wet wordt een samenloopbepaling opgenomen om de samenloop met het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) (Kamerstukken 35 216) te regelen.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel