35 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2019

Vandaag, Verantwoordingsdag 2019, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2018. Hierbij bieden wij u de resultaten van het verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) aan1, zoals vastgesteld op 6 mei 2019.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2018.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2018 (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2018 en de rijkssaldibalans 2018. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2018.

De rapportages over de andere 19 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2018 (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 3) en het Rapport bij de Nationale verklaring 2019 (inclusief 5 factsheets) (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 4) sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2019 (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven