35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

35 238 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

35 245 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

D1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2020

Bij uw Kamer zijn drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme: de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten en de Wet verwijzingsportaal bankgegevens.

De drie wetsvoorstellen betreffen alle implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt een implementatiedatum van 10 januari 2020. De wetsvoorstellen zijn, na aanvaarding in de Tweede Kamer, in december van het afgelopen jaar bij uw Kamer aanhangig gemaakt. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen van uw Kamer over de eerste twee voornoemde implementatiewetten beantwoord. De vaste commissie voor Financiën uit uw Kamer heeft op 18 februari jl. besloten dat zij nader onderzoek nodig acht. Bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zullen nadere schriftelijke vragen worden gesteld en bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt overwogen om voorlichting bij de Raad van State te vragen.

De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een prioriteit van dit kabinet. Nederland is door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor te late implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Uiteraard met inachtneming van een zorgvuldige behandeling wil ik uw Kamer vragen om een voortvarende behandeling van de wetsvoorstellen. Ik geef uw Kamer daarbij in overweging de behandeling van de wetsvoorstellen niet langer gezamenlijk te behandelen maar afzonderlijk voort te zetten. Zo kan voor een deel van de wetgeving sneller aan de Europese implementatieverplichting worden voldaan.

Ik zal mij inzetten voor een zo spoedig mogelijke beantwoording van de nadere schriftelijke vragen die zullen worden gesteld over de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ben ik, indien door uw Kamer gewenst, bereid te voorzien in ondersteuning op welke manier dan ook bij een eventueel verzoek om voorlichting bij de Raad van State. Voorts geef ik uw Kamer in overweging om bij de Raad van State aan te dringen op een voorspoedige behandeling van het verzoek om voorlichting indien uw Kamer daartoe over gaat.

De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Letter D heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 179.

Naar boven