Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035147 nr. 3

35 147 Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2020

Op 19 februari 2019 heb ik uw Kamer de ontwerp-structuurvisie A67 Leenderderheide – Zaarderheiken toegezonden (Kamerstuk 35 147, nr. 1). Op 27 maart 2019 heeft uw Kamer mij met een schriftelijk overleg vragen en opmerkingen voorgelegd, die bij brief van 15 april 2019 zijn beantwoord (Kamerstuk 35 147, nr. 2). Vervolgens heeft uw Kamer de (ontwerp)structuurvisie en het verslag behandeld bij het Algemeen Overleg MIRT van 12 juni 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. 130). Van gedeputeerde staten van de Provincies Brabant en Limburg heb ik op de Ontwerp Structuurvisie bestuurlijke reacties ontvangen. Ook heb ik kennis genomen van zienswijzen en advies van de Commissie MER. Inmiddels heb ik het concept van de definitieve Structuurvisie A67 besproken in de Programmaraad SmartwayZ.NL en heb ik deze vastgesteld. Bijgaand treft u de vastgestelde structuurvisie aan1. Met vaststelling van de structuurvisie start de planstudie A67 Leenderheide – Geldrop.

Bestuurlijke reacties en afspraken in de Programmaraad SmartwayZ.NL

In lijn met de bespreking in de Programmaraad SmartwayZ.NL onderschrijven de gedeputeerde staten van de provincies Brabant en Limburg de keuze voor een verbreding van de A67 Leenderheide – Geldrop en benadrukken zij het belang van de afspraken over monitoring. De ontvangen reacties en afspraken in de Programmaraad SmartwayZ.NL leiden niet tot wijzigingen van de Structuurvisie.

Onderzoek stikstofdepositie en Natura 2000

De structuurvisie is gewijzigd bij het onderwerp natuur, specifiek voor het aspect stikstofdepositie. Omdat de PAS niet langer gebruikt kan worden bij de vaststelling van een besluit is onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een ADC-toets. Daaruit blijkt dat er geen reële alternatieven zijn met een kleinere depositiebijdrage dan het voorkeursalternatief, dat er een dwingende reden is van groot algemeen belang wegens de bereikbaarheid van de regio en dat de toename van de depositie gecompenseerd kan worden. In de planstudie wordt naar de mogelijke effecten van stikstofdepositie nader onderzoek gedaan. De resultaten worden bekendgemaakt bij vaststelling van het OTB. Verder zijn er geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de u bekende (ontwerp)structuurvisie.

Financiën

Het voorkeursalternatief past binnen het beschikbaar gestelde budget. In het Programma SmartwayZ.NL hebben rijk en regio voor dit project € 212 mln. inclusief BTW beschikbaar gesteld, waarvan € 55 mln. afkomstig van de provincie Noord-Brabant, € 3 mln van de provincie Limburg en € 154 mln. van het rijk (Kamerstuk 34 300 A, nr. 16), alle bedragen prijspeil 2018. In de Programmaraad SmartwayZ.NL is de afspraak gemaakt dat de infrastructurele en infragebonden maatregelen worden bekostigd uit de middelen die binnen het programma SmartwayZ.NL zijn gereserveerd voor de A67. Het maatregelpakket (korte en lange termijn) is geraamd op € 149 mln. Het resterende budget van € 63 mln. voor de A67 wordt, conform de motie van het lid Remco Dijkstra c.s. (Kamerstuk 35 000 A, nr. 39), beschikbaar gehouden voor het programma SmartwayZ.NL.

In de Programmaraad SmartwayZ.NL is afgesproken dat, naast de hierboven genoemde maatregelen en bedragen, voertuiggebonden smart mobility maatregelen (geraamd op € 6 mln.) worden bekostigd uit bestaande middelen van de deelopgave Smart Mobility in het Programma SmartwayZ.NL.

Planning

Zoals aangegeven bij toezending van de Ontwerp Structuurvisie heb ik bij vaststelling van de Definitieve Structuurvisie de planning opnieuw vastgesteld. De nieuwe planning van vaststelling van het OTB is 2023 en TB is 2024. Een belangrijke factor in het opschuiven van de planning is de stikstofproblematiek. In de planning is rekening gehouden met uitloop van een jaar i.v.m. risico’s in de planfase. De planning van het TB sluit aan bij het uitgangspunt dat de realisatie van de A67 volgt op de openstelling van de A58 Tilburg Eindhoven.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl