Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035129 nr. 12

35 129 Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Ontvangen 9 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II vervalt onderdeel C.

II

In artikel II, onderdeel D, vervalt «en 128a» in de eerste volzin en vervalt de laatste volzin.

Toelichting

Dit amendement schrapt de bepaling over het bindend correctief referendum voor gemeenten en provincies. Het bij Grondwet als rijksoverheid eenzijdig invoeren van een bindend correctief referendum over besluiten van gemeenten en provincies is in strijd met de autonomie van gemeenten en provincies. Nu al kunnen medeoverheden een referendum uitschrijven op basis van onder andere de gemeente- en provinciewet, als zij daarvoor een verordening vaststellen. Zij kunnen op basis van de lokale en regionale politieke verhoudingen ervoor kiezen dat niet te doen. De indieners van het amendement beogen deze vrijheid voor de medeoverheden te behouden. Met het schrappen van het voorgestelde artikel 128a houden gemeenten en provincies de vrijheid om al dan niet een referendumverordening vast te stellen.

Van der Graaf Van Gent Van der Molen