35 122 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KUIKEN

Ontvangen 20 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

G

In artikel 38z wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Ter bescherming van de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen legt de rechter een verdachte die wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan een jaar een maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking op die slechts ten uitvoer kan worden gelegd indien invrijheidstelling plaats zal vinden, zonder dat er gebruik gemaakt is van de mogelijkheid op grond van artikel 15, eerste lid om de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid te stellen.

Toelichting

Er zijn gevallen denkbaar van situaties waarbij een gedetineerde niet in aanmerking komt of wil komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Calculerend gedrag dient te worden voorkomen. Indien er eerder nog geen redenen waren om over te gaan tot voorwaardelijke invrijheidsstelling, omdat niet of onvoldoende aan de voorwaarden werd voldaan, biedt dit amendement een mogelijkheid om uiterlijk dertig dagen voor het moment waarop iemand zonder voorwaarden definitief op straat komt te staan over te gaan tot het uitvoeren van een gedragsbeïnvloedende maatregel ingevolge artikel 38z Sr.

Deze maatregel wordt bij de rechterlijke uitspraak waarin iemand veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van meer dan een jaar opgenomen. De tenuitvoerlegging vindt alleen plaats in die gevallen waarin er op geen enkele wijze voorwaarden gesteld kunnen worden aan invrijheidsstelling, omdat er geen mogelijkheden waren of gebruikt zijn om over te gaan tot voorwaardelijke veroordeling.

Op deze manier wordt bereikt dat er geen sprake zal zijn van terugkeer in de samenleving zonder dat er sprake is van een vorm van toezicht en begeleiding.

Van der Staaij Kuiken

Naar boven