35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2019

Met mijn brief van 2 januari 2019 informeerde ik uw Kamer over het besluit om uitvoeringstoetsen voor het wetsvoorstel Open overheid (Woo) uit te voeren.1 In deze brief heb ik aangekondigd dat het kabinet, met het oog op de verwachte uitvoerings- en financiële consequenties, per afzonderlijke organisatie van het Rijk een uitvoeringstoets laat uitvoeren zoals gebruikelijk is bij een regulier wetgevingstraject.

De verwachting was dat in de eerste helft van 2019 de resultaten van de uitvoeringstoetsen beschikbaar zouden zijn, alsook dat het overleg met VNG en IPO in het kader van artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet afgerond zou zijn. Dit is helaas niet het geval.

Ik verwacht uw Kamer in het najaar te kunnen informeren over de uitkomsten van de toetsen en het overleg met VNG en IPO.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 35 112, nr. 4.

Naar boven