35 104 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN

Ontvangen 5 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 64a het tweede lid als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en».

2. Na onderdeel i wordt, onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel k, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • j. de afspraken tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad over wat het bevoegd gezag gaat doen in het geval van een evaluatie met negatieve uitkomst; en.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 53f het tweede lid als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en».

2. Na onderdeel i wordt, onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel k, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • j. de afspraken tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad over wat het bevoegd gezag gaat doen in het geval van een evaluatie met negatieve uitkomst; en.

III

In artikel III, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 66a het tweede lid als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en».

2. Na onderdeel i wordt, onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel k, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • j. de afspraken tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad over wat het bevoegd gezag gaat doen in het geval van een evaluatie met negatieve uitkomst; en.

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra de verplichting in de Fusie-effectrapportage (hierna: FER) opgenomen om de afspraken tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad over wat het bevoegd gezag gaat doen in het geval van een negatieve evaluatie, in de FER vast te leggen. Bij het maken van deze afspraken kan onder meer worden gedacht aan afspraken rond ontvlechting (in het geval van een institutionele fusie) of opting-out (in het geval van de bestuurlijke fusie).

Rog Van Meenen

Naar boven