Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935104 nr. 10

35 104 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 5 september 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt «In artikel 64a» vervangen door «In de artikelen 64a en 64b».

II

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 64b komt als volgt te luiden:

Artikel 64b. Meldplicht fusie en fusie-effectrapportage

  • 1. Zodra een fusie heeft plaatsgevonden, melden het bevoegd gezag dan wel de betrokken bevoegde gezagsorganen deze fusie aan Onze Minister en overleggen zij de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64a, eerste lid.

  • 2. Onze Minister zendt telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over het proces van onderwijsfusies.

III

In artikel I, onderdeel D, vervalt «64b,».

IV

In artikel II, onderdeel B, wordt «In artikel 53f» vervangen door «In de artikelen 53f en 53g».

V

In artikel II wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 53g komt als volgt te luiden:

Artikel 53g. Meldplicht fusie en fusie-effectrapportage

  • 1. Zodra een fusie heeft plaatsgevonden, melden het bevoegd gezag dan wel de betrokken bevoegde gezagsorganen deze fusie aan Onze Minister en overleggen zij de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 53f, eerste lid.

  • 2. Onze Minister zendt telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over het proces van onderwijsfusies.

VI

In artikel II, onderdeel D, vervalt «53g,».

VII

In artikel III, onderdeel B, wordt «In artikel 66a»vervangen door «In de artikelen 66a en 66b».

VIII

In artikel III wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 66b komt als volgt te luiden:

Artikel 66b. Meldplicht fusie en fusie-effectrapportage

  • 1. Zodra een fusie heeft plaatsgevonden, melden het bevoegd gezag dan wel de betrokken bevoegde gezagsorganen deze fusie aan Onze Minister en overleggen zij de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 66a, eerste lid.

  • 2. Onze Minister zendt telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over het proces van onderwijsfusies.

IX

In artikel III, onderdeel D, vervalt «66b,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat indien een fusie heeft plaatsgevonden, dit door het bevoegd gezag dan wel de bevoegde gezagsorganen wordt gemeld aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en dat daarbij ook de fusie-effectrapportage wordt overlegd. Met als doel zicht houden op fusiebewegingen in het funderend onderwijs. De informatie kan gebruikt worden om het proces van onderwijsfusies te evalueren. Hiertoe is in het amendement ook een evaluatiebepaling opgenomen, inhoudende dat telkens na drie jaar een evaluatie plaatsvindt. Dit betekent dat de eerste evaluatie binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet plaatsvindt.

Kwint