35 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SNELS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 28 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 135a, vijfde lid, na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ca. een toelichting op de wijze waarop in het bezoldigingsbeleid rekening is gehouden met:

    • 1°. de identiteit, missie en waarden van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming;

    • 2°. de bezoldigingsverhoudingen binnen de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming;

    • 3°. het maatschappelijk draagvlak.

Toelichting

Het voorgestelde artikel 2:135a, lid 5, BW stelt vereisten aan de inhoud van het bezoldigingsbeleid. Dit amendement voegt een extra vereiste toe dat tot doel heeft het bezoldigingsbeleid meer «stakeholder»-georiënteerd te maken. Geregeld wordt dat in het bezoldigingsbeleid voortaan ook een toelichting moet worden gegeven op de wijze waarop rekening is gehouden met de identiteit, missie en waarden van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, met de interne bezoldigingsverhoudingen van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming en met het maatschappelijk draagvlak. Op grond van het voorgestelde artikel 2:135b, lid 4, onderdeel c, BW moeten vennootschappen ten aanzien van de bezoldiging van iedere individuele bestuurder in het bezoldigingsverslag onder meer ingaan op de wijze waarop het totale bedrag van de bezoldiging strookt met het bezoldigingsbeleid. In dat kader zou ook moeten worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 2:135a, lid 5, onderdeel ca, zoals dat met dit amendement wordt ingevoegd.

Snels

Naar boven