35 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 27 maart 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Na artikel 160 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 160a

Indien in de statuten is bepaald dat de raad van commissarissen de bezoldiging van bestuurders vaststelt als bedoeld in artikel 135 lid 4 en de raad uit zijn midden een commissie heeft ingesteld om de besluitvorming daaromtrent voor te bereiden, maakt een persoon die door de ondernemingsraad wordt aanbevolen als bedoeld in artikel 158 lid 6, deel uit van die commissie.

Toelichting

Bij structuurvennootschappen heeft de ondernemingsraad op grond van de wet een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen. Met dit amendement wordt geregeld dat indien de raad van commissaris uit zijn midden een commissie heeft ingesteld om de besluitvorming voor te bereiden op het terrein van de bezoldiging van het bestuur (vaak belonings- of remuneratiecommissie genoemd) de commissarissen die op aanbeveling van de ondernemingsraad zijn benoemd automatisch deel uitmaken van die commissie. Op deze wijze wordt de grip van de commissarissen die op aanbeveling van de ondernemingsraad zijn benoemd, vergroot ten aanzien van de besluitvorming van de raad van commissarissen over de inhoud van een voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid en, indien van toepassing, bij de vaststelling van de bezoldiging van individuele bestuurders.

Snels Sneller Bruins


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven