Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935054 nr. 9

35 054 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2019

Met het oog op de plenaire behandeling van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (Kamerstuk 35 054) op donderdag 27 juni aanstaande hebt u verzocht om een omzettingstabel waarin wordt aangegeven hoe de huidige geluidwetgeving wordt omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet.

Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek. De gevraagde informatie treft u aan in de bijlage1.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl