Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935054 nr. 8

35 054 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 juni 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel W vervalt «In artikel 16.24 wordt «de paragrafen 16.3.2 tot en met 16.3.6» vervangen door: de paragrafen 16.3.1a tot en met 16.3.6.».

B

Na onderdeel W wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

X

In artikel 16.24 wordt «de paragrafen 16.3.2 tot en met 16.3.6» vervangen door: de paragrafen 16.3.1a tot en met 16.3.6.

Toelichting

Abusievelijk is in de eerste nota van wijziging de wijziging van onderdeel X van het wetsvoorstel niet voorzien van de aanduiding «X», met als gevolg dat onderdeel W twee niet met elkaar samenhangende wijzigingsopdrachten bevat. Dit wordt met deze nota van wijziging hersteld.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer