Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 29

35 028 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELS EN NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 13 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 7.3, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 12b wordt «7/H gedeelte» vervangen door «10/H gedeelte».

II

Na artikel 7.3, onderdeel Ta, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Tb

Artikel 34d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «7/H gedeelte» vervangen door «10/H gedeelte».

2. In het vijfde lid, derde zin, wordt «7/H gedeelte» vervangen door «10/H gedeelte».

Toelichting

De in dit amendement opgenomen wijziging van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) verandert het effectieve tarief van de innovatiebox met ingang van 1 januari 2019 van 7% naar 10%. Met de eveneens in dit amendement opgenomen wijziging van artikel 34d Wet Vpb 1969 wordt bewerkstelligd dat ook kwalificerende voordelen uit hoofde van immateriële activa waarop het in dat artikel opgenomen overgangsrecht van toepassing is met ingang van 1 januari 2019 tegen een effectief tarief van 10% in de heffing worden betrokken. De budgettaire opbrengst is € 195 miljoen structureel.

Uit onderzoek blijkt dat vooral het grootbedrijf profiteert van de innovatiebox. Bovendien is de innovatiebox niet effectief om research en development en innovatie te stimuleren. Er is namelijk geen garantie dat de vermindering van de winstbelasting daadwerkelijk wordt ingezet voor research en development en innovatie.

De structurele opbrengsten (€ 195 miljoen) worden ingezet ter dekking van andere amendementen aan de inkomsten- en uitgavenkant van de begroting. Zie daartoe de ingediende amendementen op de begroting OCW en EZK (Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VIII en 35 000 XIII). Dit is in lijn met de systematiek van het kabinet1.

Snels Nijboer


X Noot
1

Zo financiert het kabinet bijvoorbeeld lastenverlichting door het uitgavenkader aan te passen (Miljoenennota 2015, pagina 96).