Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 25

35 028 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BECKERMAN

Ontvangen 9 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 7.4 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

J

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, aanhef, wordt «het beleggen van vermogen» vervangen door «het beleggen van vermogen met uitzondering van het beleggen in onroerende zaken die in Nederland zijn gelegen en rechten waaraan deze zijn onderworpen».

2. Aan het derde lid, onderdeel a, wordt op een nieuwe regel toegevoegd «waarbij het ontwikkelen van vastgoed ten behoeve van het lichaam of met dat lichaam verbonden lichamen die als beleggingsinstelling zijn aangemerkt, is beperkt tot het ontwikkelen van niet in Nederland gelegen onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen;».

3. Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. het investeren in een verbetering of uitbreiding van niet in Nederland gelegen vastgoed, ingeval de investering minder bedraagt dan 30% van de waarde in het economische verkeer van dat vastgoed voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden;.

4. In het derde lid, onderdeel e, aanhef, wordt «een rechtstreeks verband» vervangen door «rechtstreeks verband».

  • 5. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, op een nieuwe regel toegevoegd «waarbij bijkomstige werkzaamheden als bedoeld in de aanhef die rechtstreeks verband houden met beleggingen in vastgoed van het lichaam of van met dat lichaam verbonden lichamen die als beleggingsinstelling zijn aangemerkt rechtstreeks verband houden met niet in Nederland gelegen onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen.».

II

In artikel 9.2, tweede lid, wordt «onderdelen D tot en met H» vervangen door «onderdelen D tot en met H en J».

Toelichting

Woningen zijn om in te wonen, niet om rijk van te worden. Toch is dat steeds meer de praktijk. Het kopen van woningen met een andere intentie dan er in wonen is tussen 2006 en 2016 met 75% toegenomen. In de driegrote steden, maar ook in steden als Groningen en Maastricht wordt inmiddels 10 à 15 procent van de koopwoningen, en dertig procent van de woningen van minder dan 50 vierkante meter opgekocht door verhuurders. Dit drijft prijzen op en maakt woningen onbetaalbaar voor starters. Indieners vinden dat de Nederlandse woningmarkt geen plek is om beleggers vrij spel te geven. Dit amendement regelt daarom dat fiscale beleggingsinstellingen niet meer mogen investeren in Nederlands vastgoed.

Leijten Beckerman