Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 17

35 028 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 30 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 7.1 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 7.2 Wijzigingen Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 1 januari 2020

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10a, negende lid, wordt «onderdeel s» vervangen door «onderdeel r».

B

In artikel 12a, derde lid, wordt «onderdeel s» vervangen door «onderdeel r».

Artikel 7.2a Wijzigingen Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen met ingang van 1 januari 2020

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel l, vervalt «, tenzij deze inhoudingsplichtige een publieke kennisinstelling is».

2. Het eerste lid, onderdeel m, vervalt onder verlettering van de onderdelen n tot en met w tot m tot en met v.

3. In het eerste lid, onderdeel t, onder 4°, wordt «onderdeel u» vervangen door «onderdeel t».

4. In het derde lid wordt «onderdeel p» vervangen door «onderdeel o».

B

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderdeel t» vervangen door «onderdeel s» en wordt «onderdeel u» vervangen door «onderdeel t».

2. In het tweede lid wordt «onderdeel u» vervangen door «onderdeel t».

II

In artikel 9.2, tweede lid, wordt «treedt artikel 7.4» vervangen door «treden de artikelen 7.2, 7.2a en 7.4».

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat ook publieke kennisinstellingen met ingang van 1 januari 2020 gebruik kunnen maken van de Speur- en Ontwikkelingswerk-afdrachtvermindering. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale tegemoetkoming voor research en development uitgaven. Per 2015 zijn publieke kennisinstellingen uitgesloten van het gebruik van de WBSO. Dit amendement zorgt ervoor dat publieke kennisinstellingen ook gebruik kunnen maken van de WBSO. Dit is met name positief voor MKB bedrijven, die vaak minder eigen research en development capaciteit in huis hebben.

Het openstellen van de WBSO voor research en development bij publieke kennisinstellingen leidt tot € 380.000 aan extra uitvoeringskosten en een structurele budgettaire derving van € 34 miljoen. Dit wordt gedekt uit het amendement dat het verhogen van het tarief van de innovatiebox verhoogt.

Snels