Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 12

35 028 Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 29 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De in artikel 7.3, onderdeel S, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 200.000

19%

€ 200.000

€ 38.000

25,8%

II

De in artikel 7.4, onderdeel I, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 200.000

16,5%

€ 200.000

€ 33.000

23,35%

III

De in artikel 7.5, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 200.000

15%

€ 200.000

€ 30.000

21,3%

Toelichting

Dit amendement voorziet in het wijzigen van het in het wetsvoorstel voorgestelde tarief in de tweede tariefschijf (het hoogste tarief) van de vennootschapsbelasting. Dit amendement verhoogt dat tarief – ten opzichte van het wetsvoorstel – met 0,8%-punt, hetgeen resulteert in een tarief in de tweede tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 25,8% (met ingang van 1 januari 2019), 23,35% (met ingang van 1 januari 2020) en 21,3% (met ingang van 1 januari 2021). De in het wetsvoorstel voorgestelde verlaging van het tarief in de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd.

Indiener beoogt dat de opbrengsten van dit amendement worden ingezet voor de dekking van de kosten van een amendement bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35 000 VIII). Dat amendement voorziet erin dat vanaf het jaar 2019 structureel 530 miljoen euro per jaar extra wordt geïnvesteerd in het primair onderwijs, om de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen.

Kwint