Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935010 nr. 11

35 010 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 21 februari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onderdelen 1 en 2 wordt «6,75%» steeds vervangen door «7,25%».

II

In artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, vijfde lid, wordt «worden de bedragen,» vervangen door «wordt het bedrag» en wordt voor «achtste lid» ingevoegd «tweede, vierde tot en met zesde, en».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het kindgebonden budget in 2020 gewoon voor iedereen wordt geïndexeerd. Ouders op minimum en modaal inkomensniveau zullen er daardoor financieel niet op achteruit gaan, zoals ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel was beoogd. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke aanvulling op de kinderbijslag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Dekking wordt gevonden in het verhogen van het percentage waarmee voor paren en alleenstaande ouders de aanspraak op kindgebonden budget wordt afgebouwd, indien zij meer verdienen dan het drempelinkomen. Dit afbouwpercentage wordt verhoogd van 6,75% naar 7,25%.

Kwint