Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-X nr. 103

35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2019

In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief over de overschrijdingen van uitgaven of verplichtingen op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2018 en mijn brief van 18 december 2018 zijn geconstateerd.

In mijn brief van 18 december (Kamerstuk 35 000 X, nr. 77) informeerde ik u over de overschrijdingen die tot op dat moment werden verwacht. Daarna hebben zich nog enkele mutaties in de uitgaven en verplichtingen voorgedaan, bijvoorbeeld omdat het verwervingsproces iets anders verloopt en de uitkomst van de aangegane verplichtingen niet volledig voorspelbaar is.

Artikel 4 (Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten)

Hogere verplichtingen

In de brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» (Kamerstuk 35 000 X, nr. 77) is gemeld dat op dit artikel € 60 miljoen meer verplichtingen zullen worden aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. De overschrijding is uitgekomen op € 127,5 miljoen. De extra aangegane € 62,0 miljoen is het gevolg van het aangaan van een meerjarige verplichting voor vliegeropleidingen in de Verenigde Staten. Deze verplichting is eerder aangegaan dan verwacht.

Artikel 6 (Investeringen Krijgsmacht)

Hogere ontvangsten

De ontvangsten zijn € 35,8 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Dit is het gevolg van het terugontvangen van een eerder betaald voorschot van € 15,1 miljoen voor een deelproject van de F35. Deze ontvangst was niet in 2018 verwacht. Voor het luchttransport met SAC-17 is € 8,0 miljoen meer ontvangen dan in de afgelopen jaren. Verder is € 6,6 miljoen meer aan royalty’s ontvangen. De inruil van de dienstpersonenauto’s heeft € 3,0 miljoen meer opgebracht dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Artikel 7 (Defensie Materieel Organisatie)

Hogere verplichtingen

In de brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018» (Kamerstuk 35 000 X, nr. 77) is een verwachte overschrijding van de verplichtingen van € 195 miljoen gemeld. Als gevolg van het opheffen van het agentschap OPS zijn de verplichtingen voor informatievoorziening verder toegenomen met € 47 miljoen. De aangegane verplichtingen van het agentschap OPS zijn overgegaan naar de kas-verplichtingenadministratie van DMO. De overige stijging van de verplichtingen betreft de uitgaven aan het personeel.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 5,4 miljoen hoger uitgevallen. Dit komt door meer ontvangsten uit de verkoop van brandstof aan bondgenootschappelijke strijdkrachten in 2018 dan verwacht.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten