Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-X nr. 77

35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2018 zijn geconstateerd.

Er zijn vooral meer verplichtingen aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting was voorzien. Hoewel dit een overschrijding van de verplichtingenbudgetten betekent die ik liever bij de tweede suppletoire begroting had gemeld, zie ik dit als een positieve ontwikkeling. Het betekent dat de nodige contracten worden gesloten die er mede toe leiden dat de krijgsmacht weer op orde kan worden gebracht. Defensie streeft naar langer lopende contracten. Ook daardoor worden hogere verplichtingen aangegaan. De contracten zullen in 2019 en volgende jaren tot uitgaven leiden.

De begrote kasuitgaven voor 2018 voor de gehele Defensiebegroting wijzigen overigens niet. Tegenover overschrijdingen van het uitgavenbudget op artikelniveau staan onderrealisaties bij andere artikelen in de Defensiebegroting

Het begrotingsjaar loopt tot 31 december 2018. Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering als van de lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op 31 december en ik u nu reeds over de uitkomst moet informeren, berusten de bedragen op de huidige verwachtingen. Een bijzonder risico betreft de geraamde ontvangst van de fiscale eindheffing van de uitbetaalde ereschulden van € 45 miljoen, die op dit moment nog niet is ontvangen en waarvan op dit moment nog onzeker is of deze voor of na de jaargrens zal worden ontvangen. De definitieve realisatiestanden zullen worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.

Algemeen

Extra uitgaven voor personeel

Op 11 december jl. hebben de Staatssecretaris en ik besloten een eenmalige uitkering van € 750 bruto toe te kennen aan medewerkers die zijn aangesteld bij het Ministerie van Defensie. Dit leidt tot extra uitgaven voor personeel bij de verschillende beleidsartikelen. Het gaat om € 7,6 miljoen bij CZSK, € 13,8 miljoen bij CLAS, € 5,5 miljoen bij CLSK, € 5,1 miljoen bij de KMar, € 3,5 miljoen bij de DMO, € 7,1 miljoen bij DOSCO en € 7,6 bij Bestuursstaf. Het budget van € 50,2 hiervoor was al opgenomen bij artikel 12 van mijn begroting en is nu toegewezen aan de artikelen van genoemde Defensieonderdelen.

Artikel 2 (Taakuitvoering zeestrijdkrachten)

Extra verplichtingen voor de Kustwacht CARIB en instandhouding

In 2018 zal op dit artikel € 48 miljoen meer aan verplichtingen worden aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Het betreft voor de helft verplichtingen voor de Kustwacht CARIB. Deze verplichtingen heeft Defensie overgenomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is een overeenkomst aangegaan voor de jaren 2018–2023 voor het onderhoud van de Dorniers van de Kustwacht Nederland (€ 23 miljoen).

Artikel 3 (Taakuitvoering landstrijdkrachten)

Extra verplichtingen voor instandhouding en personeel

Het CLAS zal na de tweede suppletoire begroting 2018 voor € 94 miljoen meer verplichtingen aangaan dan werd verwacht. Het betreft voornamelijk verplichtingen voor instandhouding van het materieel (€ 68 miljoen) en verplichtingen voor personeel (€ 19 miljoen). Ook zijn er voor opleidingen en Kennis, Technologieontwikkeling en innovatie meer verplichtingen aangegaan (€ 7 miljoen).

Artikel 4 (Taakuitvoering luchtstrijdkrachten)

Extra uitgaven voor instandhouding

Het budget van de tweede suppletoire begroting zal met € 7,5 miljoen worden overschreden door instandhoudingsuitgaven die nog niet voor 2018 waren voorzien.

Extra verplichtingen voor instandhouding

In 2018 zal op dit artikel € 60 miljoen meer aan verplichtingen worden aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Het betreft grotendeels verplichtingen voor contracten ten behoeve van de Apache en Chinook-helikopters.

Artikel 7 (Defensie Materieel Organisatie)

Extra uitgaven voor informatievoorziening

Als gevolg van meer betalingen voor informatievoorziening zal de overschrijding ten opzichte van de tweede suppletoire begroting van dit artikel € 10 miljoen bedragen. Vanwege het opheffen van het agentschap komen deze uitgaven nu op artikel 7 terecht.

Extra verplichtingen

Voor inhuur van personeel (€ 40 miljoen), instandhouding (€ 40 miljoen), gereedstelling (vooral munitie met € 30 miljoen) en informatievoorziening (€ 80 miljoen) zullen voor € 195 miljoen hogere verplichtingen worden aangegaan dan voorzien bij de tweede suppletoire begroting 2018. Voor de inhuur van personeel en de informatievoorziening is dit een gevolg van het overnemen van verplichtingen die door het agentschap DTO zouden zijn aangegaan. Vanwege het opheffen van het agentschap komen deze verplichtingen nu op artikel 7 terecht.

Artikel 8 (Defensie Ondersteuningscommando)

Extra uitgaven exploitatie

De uitgaven voor onder meer transport (€ 3 miljoen), veteranenclaims (€ 3 miljoen) en rechtspositie & juridische dienstverlening (€ 3 miljoen) zullen hoger uitkomen. Hiertegenover staan lagere uitgaven voor energie en water (€ 4 miljoen). De hogere uitgaven voor transport worden veroorzaakt door het betalen van facturen die betrekking hebben op in het vierde kwartaal gedane oefeningen. De hogere uitgaven voor veteranenclaims en rechtspositie & juridische dienstverlening worden veroorzaakt door het afdoen van meer dossiers dan ingeschat bij de tweede suppletoire begroting. De lagere uitgaven energie en water zijn grotendeels veroorzaakt door gunstige weersomstandigheden in 2018. Tevens is er sprake van een Defensiebrede herwaardering van € 24 miljoen van de koers van termijndollars voor grote betalingen. Deze worden voor alle Defensieonderdelen verantwoord bij het DOSCO. Daarnaast zijn er enkele kleinere overschrijdingen van het exploitatiebudget. De totale overschrijding bij DOSCO bedraagt daarmee circa € 30 miljoen.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten