35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S.

Ontvangen 1 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 22.200 (x € 1.000).

II

In artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 22.200 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt een meerjarig budget beschikbaar te stellen voor de regio-aanpak voor het lerarentekort en extra zij-instroom. In het AO Leraren heeft Minister Slob gemeld hier voor 2019 een bedrag voor vrij te spelen. In het kader van het oplossen van het lerarentekort is het stimuleren van de zij-instroom een belangrijk instrument. Daarvoor is het echter nodig om dit budget ook na 2019 meerjarig en dus structureel beschikbaar te stellen. Het lerarentekort zal immers niet in een jaar worden opgelost en bovendien is de belangstelling voor de regeling vanuit potentiële zij-instromers groot en. Het budget structureel beschikbaar stellen zal zorgen voor de zeer benodigde extra zij-instromers.

Met dit amendement wordt structureel € 13 mln beschikbaar gesteld voor de regioaanpak en wordt het plafond van de regeling zij-instroom voor de jaren 2019 en verder op het niveau van 2018 (€ 17.2 mln) gebracht om zo de te verwachten aanvragen voor zij-instroom PO tegemoet te komen. Voor de zij-instroom betekent dit een verhoging van € 9,2 mln in 2019 en voor de jaren 2020 en verder (structureel) een verhoging van € 13,2 mln. De dekking voor het amendement wordt gevonden door verlaging van het budget van de lerarenbeurs, gezien de structurele onderuitputting van de afgelopen jaren op dat budget.

Rog Van Meenen Bruins Heerema

Naar boven