35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 12 november 2018.

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 12 december 2018.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 13 december 2018 dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2018

Met deze brief leg ik een ontwerpregeling tot verlenging van een vijftal subsidieregelingen1 aan uw Kamer voor. Dit ter voldoening aan artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Hieronder licht ik de verlenging per regeling toe.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis biedt de mogelijkheid tot subsidieverlening aan VvE’s en eigenaren-bewoners voor energiebesparende maatregelen aan de woning(en). Voor de VvE’s is nog budget beschikbaar, dat zal voor 2019 worden aangewend.

Omdat nog niet zeker is wanneer het nog beschikbare budget op zal zijn, stel ik voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis te verlengen tot en met 2022.

Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013

Naar aanleiding van de evaluatie van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013 is besloten dat die subsidierelatie de verantwoordelijkheid blijft van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om die reden stel ik voor om de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013 met vier jaar te verlengen, tot en met 2022.

Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk

Om te benadrukken dat het A en O-fonds gefinancierd wordt uit arbeidsvoorwaardenmiddelen is in het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat de Stichting A en O-fonds Rijk per 1 januari 2020 wordt gefinancierd uit werkgeversbijdragen per fte. Daarom stel ik voor om de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk te verlengen tot 1 januari 2020.

Subsidieregeling Stichting VSO 2013 en Subsidieregeling SVO 2015

De Subsidieregeling Stichting VSO 2013 voorziet in subsidiëring van de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid. De Subsidieregeling Stichting SVO 2015 voorziet in subsidiëring van de Stichting verdeling financiële overheidsbijdragen in het werk van de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel.

De Subsidieregeling Stichting VSO 2013 en de Subsidieregeling SVO 2015 zijn in 2017 geëvalueerd. Het evaluatierapport is op 28 augustus 2017 aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 144) en op 15 december 2017 heb ik uw Kamer aangekondigd dat deze subsidieregelingen worden afgebouwd (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 56). Om de afbouw over twee jaren te laten plaatsvinden, wordt voorgesteld beide subsidieregelingen te verlengen tot en met 2020.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven