Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VI nr. R

35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

R BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2019

Met deze brief doe ik uw Kamer het onderzoeksrapport «Blockchain en het recht »1 toekomen. Het onderzoek is verricht door het Tilburg Institute for Law and Technology in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.2

Het onderzoek is voor het eerst aan uw Kamer gemeld in een brief van 16 december 2016.3 Daarbij is toegezegd dat hierin wordt meegenomen «de mogelijke implicaties van Blockchain voor recht en regulering (…), ook voor andere sectoren dan de financiële sector, zoals het notariaat, het kadaster, certificatie-instanties en de accountant.» In mijn brief van 9 juli 2018 heb ik uw Kamer nader geïnformeerd over de reikwijdte van het onderzoek.4 Ik voeg hier voor de volledigheid nog aan toe dat het onderzoek voor wat betreft vrije beroepen als het notariaat en de accountant, omwille van het verkennende karakter van het onderzoek, beperkt is tot de positie van de notaris.

Een reactie op het onderzoek is in voorbereiding. Ik streef ernaar deze voor het einde van dit jaar aan uw Kamer toe te zenden.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr.165463.

X Noot
2

Het rapport zal ook beschikbaar worden gemaakt via de website van het WODC: https://www.wodc.nl/.

X Noot
3

Kamerstukken I 2016/17, 33 009, nr. F, p. 8.

X Noot
4

Kamerstukken I 2018/19, 34 775 VI, nr. AB, p. 2/3.