35 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het sinds 1 januari 2009 voor pleziervaartuigen verboden is om op de Nederlandse binnenwateren toiletwater te lozen;

constaterende dat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is;

overwegende dat lozingen door pleziervaart op het binnenwater niet wenselijk zijn voor de kwaliteit van het binnenwater en risico's opleveren voor de gezondheid van zwemmers;

overwegende dat de Verenigde Staten een succesvol lozingsverbod voeren door de pleziervaart te verplichten hun buitenwaterafvoer van hun vuilwatertanken te laten verzegelen;

verzoekt de regering, de verzegeling van vuilwatertanken in de daartoe strekkende regelgeving te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Naar boven