34 775 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2017

Ik heb het genoegen u hierbij de Outlook 2018, het jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, aan te bieden1. De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap.

In de Outlook kunnen (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerde partijen informatie vinden over de Nederlandse schulduitgiften. Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2017 bevat de Outlook 2018 een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2018, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen. Verder wordt onder andere de selectie van Primary Dealers – de banken die zijn aangesteld voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen – bekendgemaakt.

Uitvoering financieringsplan 2017

In de Outlook 2017 werd aangekondigd dat het Agentschap voornemens was in 2017 tussen de 30 en 35 miljard euro op de kapitaalmarkt te financieren met de uitgifte van staatsobligaties (Dutch State Loans). Uiteindelijk is het beroep op de kapitaalmarkt uitgekomen op 33,9 miljard euro in kastermen. De resterende financieringsbehoefte in 2017, naar verwachting circa 18,6 miljard euro, is gedekt op de geldmarkt, onder andere met de uitgifte van schatkistpapier (Dutch Treasury Certificates). In totaal komt de financieringsbehoefte in 2017 hiermee uit op 52,5 miljard euro.

Financieringsbehoefte 2018

Voor 2018 wordt de financieringsbehoefte geschat op 53,5 miljard euro. Dit komt grotendeels voort uit herfinanciering van bestaande schuld, 38,5 miljard euro op de kapitaalmarkt en 18,6 miljard op de geldmarkt. Het geraamde begrotingsoverschot voor volgend jaar heeft een neerwaarts effect op de financieringsbehoefte. In kastermen komt dit uit op 3,6 miljard euro.

Invulling financieringsbehoefte 2018

Het Agentschap heeft aangekondigd in 2018 tussen de 23 en 29 miljard euro op de kapitaalmarkt te financieren. Hiertoe zal het Agentschap in 2018:

  • 1) een nieuwe 10-jaars staatsobligatie uitgeven voor 12 tot 15 miljard euro;

  • 2) de in 2017 gelanceerde 7-jaars staatsobligatie heropenen voor ongeveer 9 miljard euro; en

  • 3) langere leningen (van 15- tot 30-jaar) uitgeven voor 2 tot 5 miljard euro.

Dat laatste zal ofwel gerealiseerd worden door een nieuwe lange lening te lanceren of door bestaande oude (zogenaamde off-the-run) leningen te heropenen.

De resterende financieringsbehoefte zal worden opgevangen op de geldmarkt. De geldmarkt is de markt voor kortlopende financieringen en vervult een bufferfunctie: wanneer de financieringsbehoefte gedurende het jaar verandert, bijvoorbeeld als gevolg van mee- of tegenvallers in de begroting, wordt dit in eerste instantie opgevangen door de uitgiften op de geldmarkt aan te passen. Ook de bandbreedte op de kapitaalmarkt zorgt voor enige flexibiliteit in geval van schommelingen in de financieringsbehoefte.

Meer details over het financieringsplan vindt u in de Outlook 2018. Deze kunt u tevens raadplegen op de website van het Agentschap: www.dsta.nl.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven