35 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2019

In uw brief van 28 maart 2019 vraagt u om informatie over de voortgang van de afstemming van activiteiten van NGO’s (waaronder m.n. UNICEF) op de BES-eilanden, mede in relatie tot het hierover besprokene tijdens de plenaire behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7). Het onderwerp coördinatie en afstemming bij versterking kinderrechten is onderdeel van het kwalitatief onderzoek dat UNICEF op dit moment uitvoert. De resultaten van dit onderzoek worden medio juni verwacht.

Conform de motie van het lid Van der Graaf c.s. (Kamerstuk 35 000 IV, nr. 21) zend ik uw Kamer medio juli een brief over de voortgang van de kinderrechtenmiddelen, waarbij ik ook in zal gaan op de uitkomsten van het UNICEF onderzoek én de afstemming van activiteiten van NGO’s (waaronder m.n. UNICEF) op de BES-eilanden.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven