35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2019

Hierbij informeer ik u over de aanstaande herstelwerkzaamheden aan de Betlembrug, gelegen in de Rijksweg A9 over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Begin 2018 is tijdens een reguliere inspectie duidelijk geworden dat het westelijke landhoofd van de Betlembrug (gebouwd in 2015 en opengegaan voor verkeer in 2016) zich langzaam verplaatst. De aansluiting (voegovergang) tussen de brug en de weg wordt hierdoor dichtgedrukt, waardoor bewegingen van de brug als gevolg van temperatuurwisselingen op termijn niet meer voldoende kunnen worden opgevangen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een lager niveau van constructieve veiligheid. Dit is onwenselijk en daarom wordt het veiligheidsniveau nauwlettend in de gaten gehouden en zijn er inmiddels beheersmaatregelen getroffen en voorbereidingen voor herstel gestart. Veiligheid heeft hierin altijd de grootste prioriteit. De brug voldoet nog steeds aan de wettelijke veiligheidseisen en kan veilig gebruikt blijven worden voor al het verkeer.

Beheersing van de risico’s

Uit analyse is gebleken dat de verplaatsing van het grondlichaam aan de zuidwestzijde, en daarmee het landhoofd van de Betlembrug, wordt veroorzaakt door onverwachte en unieke vervorming van de bodem. De verplaatsing treedt zeer langzaam op waardoor het enige tijd geduurd heeft voordat duidelijk werd dat het hier ging om meer dan de normale verwachte verplaatsing. De veiligheidssituatie op de brug wordt continu gemonitord.

Om de constructieve veiligheid van de brug en de beschikbaarheid van de Rijksweg te waarborgen zijn reeds maatregelen getroffen (bijvoorbeeld het plaatsen van vijzels tussen het brugdek en landhoofd). Door deze maatregelen en het monitoringsregime zijn de risico’s ten aanzien van de constructieve veiligheid van de brug en afsluiting van rijstroken momenteel beheerst. Door de verplaatsing van het landhoofd is het veiligheidsniveau van de brug wel afgenomen ten opzichte van de nieuwbouwconditie.

Herstelwerkzaamheden

Opdrachtnemer SAAone B.V. (combinatie van Boskalis, DIF, Hochtief en Volker Wessels) heeft de brug gebouwd en heeft een onderhouds-verplichting voor de brug tot 2042. De herstelwerkzaamheden aan het landhoofd en de kosten hiervan liggen conform het contract bij de opdrachtnemer.

Het doel van de herstelwerkzaamheden is om de verplaatsing van het landhoofd te stoppen en de brug weer in oorspronkelijke staat (nieuwbouwconditie) terug te brengen. Naast specialisten van de opdrachtnemer en Rijkswaterstaat, is tevens een onafhankelijk expertteam betrokken bij het herstel. De herstelwerkzaamheden richten zich nu op de volgende elementen:

  • versteviging van het grondlichaam / de slappe bodem;

  • verankering van de landhoofden;

  • vervanging van de voegplaten en verwijderen van de vijzels.

Het herstel van de situatie zal vanaf mei dit jaar van start gaan en zo’n achttien maanden in beslag nemen. Dit heeft niet alleen met het verkrijgen van vergunningen te maken, maar vooral ook met zorgvuldigheid. Zo worden werkzaamheden gemonitord en geanalyseerd voordat vervolgwerkzaamheden ontworpen en uitgevoerd worden. De meeste werkzaamheden worden onder de brug uitgevoerd waardoor hinder op de Rijksweg A9 zeer beperkt zal zijn. Bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden zal de omgeving hierover tijdig via de gebruikelijke communicatiemiddelen worden geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven