Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834966 nr. 3

34 966 EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212

Nr. 3 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2018

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgesteld bij het EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212 (Kamerstuk 34 966, nr. 1), met de volgende afspraak formeel te beëindigen:

  • De Staatssecretaris informeert de Kamer vooraf en achteraf over elke bespreking van dit voorstel in de Raad en raadswerkgroepen en voorafgaand aan de stemming.

De vastgestelde afspraak is in bijgaande conceptbrief aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgelegd1.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.