34 958 Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 februari 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden:

Goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39)

B

In de considerans wordt «(Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)» vervangen door «(Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39)».

C

In Artikel 1 wordt «Trb. 2017, 193» vervangen door «Trb. 2017, 193 Heruitgave».

D

Artikel 2 komt te luiden:

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

TOELICHTING

Deze nota van wijziging wordt mede namens de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken uitgebracht.

De wijzigingen van het opschrift, de considerans en artikel 1 betreffen redactionele wijzigingen zonder inhoudelijke gevolgen.

De wijziging van artikel 2 betreft een wijziging naar aanleiding van de Wet van 10 juli 2018 tot intrekking van de Wet raadgevend referendum (Stb. 2018, 214). In verband met de intrekking hoeft er geen rekening meer worden gehouden met de referendumtermijn en kan de onderhavige goedkeuringswet in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven