34 958 Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 april 2018 en het nader rapport d.d. 28 mei 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 14 februari 2018, no. 2018000296, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens; en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193), met memorie van toelichting.

Het voorstel strekt ertoe de twee verdragen die tot nu toe gerubriceerd waren en daarom niet waren onderworpen aan het vereiste van parlementaire goedkeuring te derubriceren.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert het voorstel aan de Tweede Kamer te zenden, maar heeft opmerkingen over de motivering in de toelichting die ziet op de Koninkrijkspositie.

De toelichting stelt dat het verdrag uitsluitend geldt voor Europees Nederland. De toelichting gaat echter niet in op de vraag waarom hiervoor is gekozen. Daarnaast wordt niet ingegaan op de vraag of het mogelijk zal zijn, nu het verdrag ziet op uitwisseling van staatsgeheimen, om een onderscheid te maken tussen staatsgeheimen die wel en niet tevens op de andere landen van het Koninkrijk betrekking kunnen hebben. Dit geldt temeer voor de positie van de BES-eilanden. Deze zijn immers sinds 10 oktober 2010 onderdeel van Nederland. Het is daarom de vraag of de strikte scheiding in de toelichting tussen Europees Nederland ten opzichte van Nederland inclusief de Caribische delen uitvoerbaar zal zijn.

De Afdeling adviseert in de toelichting op het bovenstaande in te gaan.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 14 februari 2018, no. 2018000296, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 april 2018, no. W04.18.0026/I, bied ik U hierbij aan.

De memorie van toelichting is aangepast naar aanleiding van de inhoudelijke opmerking van de Afdeling advisering van de Raad van State.

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De vice-president van de Raad van State,

J.P.H. Donner

Ik moge U, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie, verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven