34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 22 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52g, vijfde lid, «Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld» vervangen door «Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld».

Toelichting

In de brief van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op het wetsvoorstel wat nu voorligt dringt de SodM aan op het behouden van het Meet- en Regelprotocol. Dit is een belangrijk instrument dat aangeeft hoe de vergunningshouder de seismische risico’s bij winning van aardgas beperkt en hoe die winning aangepast wordt als seismische gebeurtenissen daar aanleiding toe geven. Dit geeft een duidelijk kader en meer zekerheid, belangrijk voor de veiligheid in Groningen.

Het Meet- en Regelprotocol zorgt ervoor dat continu wordt gemeten en alle bodembewegingen worden geanalyseerd om deze gegevens vervolgens nauwgezet te analyseren. Als er afwijkingen zijn kan de winning aangepast worden op basis van dit protocol, bijvoorbeeld bij een buitengewone toename van bevingen. In de memorie van toelichting geeft de Minister aan dat de uitwerking van het Meet- en Regelprotocol in de wet plaats zal vinden middels een ministeriële regeling. De basis voor het opnemen van een systeem als het meet- en regelprotocol in de ministeriële regeling wordt in dit voorgestelde artikel 52g, vijfde lid, neergelegd. Momenteel is deze delegatiebepaling echter nog een kan-bepaling («bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld»). Voorgesteld wordt om middels dit amendement deze kan-bepaling te vervangen door een verplichting («bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld») om zeker te stellen dat de desbetreffende ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Van der Lee

Naar boven