34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2019

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Global Entrepreneurship Summit (GES) op 4 en 5 juni 2019. Dit naar aanleiding van de vraag van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 21 mei 2019.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Inleiding

Op 4 en 5 juni organiseerde Nederland samen met de VS de 9e Global Entrepreneurship Summit in Den Haag, met als thema «The Future Now». Het doel van deze publiek-private conferentie was het bieden van een marktplaats voor innovatieve oplossingen voor concrete internationale vraagstukken in vijf sectoren: voedsel & landbouw, water, energie, connectiviteit en gezondheid. Toegang tot financiering, industrieën van de toekomst en vrouwelijk ondernemerschap waren de dwarsdoorsnijdende onderwerpen.

Algemeen: terugblik

De Global Entrepreneurs Summit 2019 was een unieke kans voor ondernemers om in contact te komen met enkele honderden investeerders uit binnen- en buitenland. Daarnaast positioneerden wij het Nederlandse bedrijfsleven als innovatief en probleemoplossend voor wereldwijde vraagstukken, en daarmee ook Nederland als gateway to Europe. De top versterkte de trans-Atlantische betrekkingen door de intensieve samenwerking in aanloop naar en tijdens de top tussen overheidsvertegenwoordigers, inclusief bilaterale ontmoetingen tussen de aanwezige bewindslieden van Nederlandse, Curaçaose, Europese en Amerikaanse zijde.

Bij de GES 2019 waren ongeveer 2000 deelnemers aanwezig uit 135 landen, waaronder circa 300 investeerders. Uit de eerste resultaten van de enquête onder deelnemers blijkt dat de GES 2019 voor meer dan 76% van de deelnemers aan de verwachting heeft voldaan. De invulling van het programma van de GES heeft bij meer dan 85% van de deelnemers geleid tot nieuwe connecties en nieuwe inzichten. Ongeveer 90% geeft aan dat de algemene indruk van de GES goed of erg goed is. Daarnaast is bij meer dan 60% van de deelnemers de interesse om zaken te doen in Nederland toegenomen en ongeveer 65% van de deelnemers geeft aan dat de GES heeft geleid tot concrete deals of overeenkomsten.

De focus op de thema’s «Women Empowerment», «Industries of the Future» en «Access to Capital» is erg gewaardeerd. Alle 75 panels die tijdens het programma plaatsvonden hadden minstens één vrouwelijke topspreker.

Sfeerimpressies zijn terug te zien via het kanaal dat speciaal voor deze conferentie was opgezet: GES TV1.

Nederland op de kaart: omgekeerde handelsmissie

GES 2019 was en blijft een marktplaats voor innovatieve ondernemers, een plek waar ze ideeën uitwisselen, contacten leggen en deals sluiten. GES 2019 was in feite een omgekeerde handelsmissie. We sturen onze bedrijven niet naar het buitenland om zaken te doen maar haalden honderden bedrijven en investeerders naar Nederland. Dat levert meer kennis, een groter netwerk en extra financiering op voor minstens 200 Nederlandse ondernemers die willen groeien en willen bijdragen aan een betere wereld. Op deze manier faciliteert de overheid deze manier van zaken doen en brengt de benodigde contacten en netwerken tot stand in aanloop naar, tijdens, en na GES. Naadloos passend in de kabinetsbrede economische diplomatie zoals gesteld in de BHOS-nota (Kamerstuk 34 952, nr. 1) en de Handelsagenda van 5 oktober 2018 (Kamerstuk 34 952, nr. 30).

Met de organisatie van de GES presenteerde Nederland zich als een van de meest concurrerende economieën ter wereld en als mondiale speler met uitstekende vestigingscondities en hoogwaardige kennis.

De summit bood mogelijkheden om de Nederlandse unique selling points te benadrukken, zoals op de terreinen klimaat, water, circulaire economie, smart cities en smart mobility. Daarmee konden we laten zien dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een kans zijn voor het innovatieve bedrijfsleven.

Versterken van de trans-Atlantische relatie met de VS

De intensieve samenwerking om GES 2019 te realiseren heeft geleid tot een versterking van de politieke en ambtelijke contacten tussen Nederland en de VS. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo nam op 3 juni deel aan de CEO Round Table met de Minister-President en de opening van het congres. Ivanka Trump, de senior-adviseur en «first daughter» van president Trump, nam op 5 juni deel aan de sluitingsceremonie. En marge van de GES had Minister Pompeo een kort onderhoud met de Minister-President, een bilateraal gesprek met Minister Blok.

Er was bij de programmering van de conferentie voldoende ruimte voor zowel de Amerikaanse als de Nederlandse beleidsprioriteiten. Nederland en de VS benadrukten tijdens GES 2019 dat verschillen van inzicht reden is om de trans-Atlantische en de bilaterale relaties te versterken. Dit was ook de conclusie van de CEO Ronde Tafel waar zowel Nederlands als Amerikaanse bedrijven aan deelnamen.

Verdienen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Als co-host van de GES heeft Nederland het belang benadrukt van het verbinden van bedrijven en investeerders om kansrijke initiatieven mogelijk te maken die een bijdrage leveren aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In dit kader is aandacht gevraagd voor het belang van business development in opkomende markten, zeker ook op het terrein van hoogwaardige technologie en IT.

Speciale inzet was er voor de bevordering van toegang tot kapitaal voor vrouwelijke ondernemers. Toegang tot financiering was ook het thema van de speech van Hare Majesteit de Koningin tijdens de openingssessie. Tijdens een bilateraal gesprek en marge van de GES met Ivanka Trump werd gesproken over het bevorderen van ondernemerschap, zowel in ontwikkelde als in minder ontwikkelde markten.

Communicatie: vergroten van het bereik

Communicatie speelde in de aanpak van GES 2019 een belangrijke rol. Door inzet van een multimediale campagne – met daarin een centrale rol voor GES TV, het YouTube-kanaal waar de summit twee dagen lang live te volgen was – hebben honderdduizenden mensen kunnen meebeleven wat er in het World Forum gebeurde. De website www.ges2019.org is tijdens de gehele campagne meer dan 250.000 keer bezocht. In het media centre van GES zijn circa 150 journalisten ontvangen, dat heeft geleid tot berichtgeving in (inter)nationale media. Door de Road to GES-events en de activiteiten georganiseerd door de Nederlandse en Amerikaanse posten wereldwijd is het bereik van GES 2019 velen malen groter dan het aantal deelnemers dat in Den Haag aanwezig was.

Hierbij wordt ook verwezen naar het persbericht https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/06/ges-2019-levensverbeterende-innovaties-voor-het-voetlicht

Budget

De begroting van de organisatie van de GES bedroeg 15 miljoen euro. Door effectieve sturing op het budget zijn de gerealiseerde uitgaven binnen deze raming gebleven. Verwacht wordt dat de kosten rond de 12,5 miljoen euro zullen uitkomen.

Follow-up

De vele contacten die tussen de deelnemers zijn gelegd zullen leiden tot versterkte netwerken alsook tot contracten. Zoals gebruikelijk bij een handelsmissie bevragen we de deelnemers na enkele maanden over de blijvende resultaten van de bijeenkomst. Daarover zal ik u nader berichten in mijn reguliere rapportage over economische missies.

Naar boven