Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 1

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2018

Zoals aangekondigd tijdens de begrotingsbehandeling in november jongstleden, ontvangt u hierbij de nota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren1.

De nota Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland geeft aan hoe het kabinet internationale uitdagingen en kansen oppakt in het belang van Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan het in het regeerakkoord aangekondigde beleid, in het bijzonder dat ontwikkelingssamenwerking, als integraal onderdeel van het buitenlands beleid, gericht is op de bestrijding van grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. Daarnaast geeft de nota aan hoe het kabinet werkt aan de ambitie om Nederland in de top-5 van meest concurrerende economieën ter wereld te houden. De nota sluit onder meer aan op de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (Kamerstuk 33 694, nr. 12), de Defensienota (Kamerstuk 34 919, nr. 1) en het Integrale Migratiebeleid (Kamerstuk 19 637, nr. 2375).

Met het vernieuwde beleid werkt het kabinet aan vier nauw verbonden hoofddoelen:

  • voorkomen van conflict en instabiliteit;

  • verminderen van armoede en maatschappelijke ongelijkheid;

  • bevorderen van duurzame inclusieve groei en klimaatactie wereldwijd;

  • versterken van het internationaal verdienvermogen van Nederland.

Onderdeel hiervan is het verbeteren van de opvang en de bescherming van vluchtelingen en ontheemden in de regio en het tegengaan van irreguliere migratie. Dwarsdoorsnijdend doel is het werken aan gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes.

De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 (Sustainable Development Goals – SDG’s) zoals overeengekomen in de Verenigde Naties, zijn de internationale leidraad voor het BHOS-beleid.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl