34 950 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2017

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en dus ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het provinciefonds.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet wordt in dit wetsartikel het bedrag vermeld dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2017 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 1.000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (x € 1.000):

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2017

 

2.199.585

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2017

 

2.285.224

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2017

 

2.569.564

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2017:

   

1) Wijzigingbetalingsverloop Decentralisatie-Uitkering 2017

– 1

 

Totaal mutaties bij slotwet

 

– 1

Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2017

 

2.569.563

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

2.051.405

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

518.158

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017

Vastgesteld is dat de in 2017 gerealiseerde betalingen voor de decentralisatie-uitkeringen aan de provincies € 1.000 lager zijn dan het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2017 voor de betalingen is geraamd. Het onderdeel wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen zal bij 1e suppletoire begroting 2018 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1e suppletoire begroting 2018 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2017.

Tabel 2: Specificatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2017 (x 1.000):
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

0

 

0

0

0

TOTAAl IU

0

0

0

0

0

           

Decentralisatie-uitkeringen

         

Asbestbest II problematiek

5.500

 

5.500

5.500

0

Agri Meets Design

83

 

83

83

0

correctie DU Ontwikkel / OEM-variabel voor 2016

– 23.630

 

– 23.630

– 23.630

0

Beter benutten

52.649

 

52.649

52.649

0

Bodemsanering

38.500

 

38.500

38.500

0

Erfgoed en ruimte

727

 

727

726

– 1

Green Deal

300

 

300

300

0

Grensoverschrijdende samenwerking (Gros)

41

 

41

41

0

Groei op het spoor

932

 

932

932

0

Hydrologische maatregelen

10.185

 

10.185

10.185

0

Innovatie Landbouw Veenkoloniën

70

 

70

70

0

Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling

13.510

 

13.510

13.510

0

Jaarconferentie Techniekpact

40

 

40

40

0

Maak Verschil

41

 

41

41

0

Makers 2.0

375

 

375

375

0

Meerjarenprogramma Eems-Dollard

414

 

414

414

0

MIRT projecten

39.250

 

39.250

39.250

0

MKB Innovatiestimulering topsectoren

14.115

 

14.115

14.115

0

Monumenten

28.000

 

28.000

28.000

0

Nationale gebiedsontwikkelingen

5.204

 

5.204

5.204

0

Na-ijlende effecten mijnbouw

3.553

 

3.553

3.553

0

Ontwikkelingsbedrijf NOM

2.000

 

2.000

2.000

0

Opruiming Drugsafval

1.000

 

1.000

1.000

0

Pilot altijd actuele vergunning

128

 

128

128

0

Programma DuurzaamDoor

100

 

100

100

0

Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

14.286

 

14.286

14.286

0

Programma Jong leren eten

450

 

450

450

0

Projecten verkeer en vervoer

80.499

 

80.499

80.498

– 1

Projectstimulering Interreg

24

 

24

24

0

Randstadspoor

4.215

 

4.215

4.215

0

Regionale investeringssteun Groningen

5.000

 

5.000

5.000

0

Regionale verkenning

29

 

29

29

0

Smart Mobility challenge

75

 

75

75

0

Smartwayz

364

 

364

364

0

Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta

35

 

35

35

0

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

 

60

60

0

Vierkant voor werk

3.500

 

3.500

3.500

0

Vismigratierivier

8.033

 

8.033

8.033

0

Waddenfonds

28.878

 

28.878

28.878

0

Weidevogels

25

 

25

25

0

Zoetwater

9.443

 

9.443

9.442

– 1

Zuiderzeelijn (REP-middelen)

170.157

 

170.157

170.157

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016

– 1

 

– 1

0

1

TOTAAL DU

518.159

0

518.159

518.158

– 1

           

TOTAAL

518.159

0

518.159

518.158

– 1

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 is het verplichtingenbedrag met € 0 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (x € 1.000):

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2017

2.199.585

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2017

2.285.225

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2017

2.569.565

   

Totaal mutaties bij slotwet

0

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2017

2.569.565

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

0

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

2.051.405

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

518.160

Er heeft geen wijziging van het verplichtingenbedrag plaats gevonden.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting voor 2017 worden de ontvangsten met € 1.000 gewijzigd.

Naar boven