Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834929 nr. 12

34 929 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 12 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «ongewijzigd laten» vervangen door «verlagen».

II

In de beweegreden wordt «ongewijzigd te laten» vervangen door «te verlagen».

III

In artikel I, onderdeel A, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 01. In het eerste lid wordt «€ 385» vervangen door «€ 285».

Toelichting

Dit amendement regelt een verlaging van het verplicht eigen risico met € 100 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Dekking wordt allereerst gevonden in het geen doorgang laten vinden van plannen voor verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 (€ 248 mln).1 De resterende dekking wordt gevonden in het aftoppen van de kinderopvangtoeslag voor de hoogste inkomens.

In plaats van extra geld te besteden aan de kinderopvang, en daarmee vooral tweeverdieners te bevoordelen, geeft de indiener er de voorkeur aan om het geld te besteden aan een verlaging van het eigen risico met € 100. Daarmee worden huishoudens met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld met een partner die chronisch ziek is of gehandicapt, mantelzorgers en ouders van kinderen met een beperking) tegemoet gekomen.

Van der Staaij


X Noot
1

Kamerstukken II 2017/18, 31 322, nr. 365 (Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019).