Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834929 nr. 11

34 929 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 12 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan het opschrift wordt toegevoegd «alsmede in verband met het ongedaan maken van de koppeling tussen de hoogte van het verplicht eigen risico en de zorgkosten».

II

In de beweegreden wordt na «2021» ingevoegd «alsmede de koppeling tussen de hoogte van het verplicht eigen risico en de zorgkosten ongedaan te maken».

III

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor het eerste onderdeel worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

01. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Bij ministeriële regeling kan het bedrag, genoemd in het eerste lid, worden aangepast.

02. Het derde lid vervalt.

03. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

2. De aanhef van onderdeel 1 komt te luiden:

1. Na het derde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. In onderdeel 1 wordt de aanduiding «5.» vervangen door «4.».

4. In onderdeel 1 wordt «vierde lid» vervangen door «derde lid».

5. In onderdeel 2 wordt de aanduiding «7.» vervangen door «6.».

6. In onderdeel 2 wordt «tweede en derde lid blijven» vervangen door «tweede lid blijft».

IV

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 124 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «18aa, eerste lid19, vierde en vijfde lid,» vervangen door «18aa, eerste lid, 19, derde en vijfde lid,».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De krachtens artikel 19, tweede lid, vast te stellen ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement de koppeling tussen de hoogte van de zorgkosten en de hoogte van het verplicht eigen risico ongedaan te maken. Hiermee wordt voorkomen dat het verplicht eigen risico stilzwijgend stijgt als de zorgkosten stijgen. Indiener is van mening dat de hoogte van het verplicht eigen risico per jaar moet kunnen worden afgewogen. Daarnaast regelt dit amendement dat een eventuele aanpassing van het verplicht eigen risico plaatsvindt bij ministeriële regeling met een zware voorhang, zodat de democratische controle op de hoogte van het verplicht eigen risico is gewaarborgd. Wanneer de zorgkosten stijgen en het verplicht eigen risico meestijgt, is de betaalbaarheid van zorg voor chronisch zieken, ouderen en vooral voor mensen die buiten de zorgtoeslag vallen, in het geding. Door de hoogte van het verplicht eigen risico los te koppelen van de zorgkosten, kan de regering samen met de volksvertegenwoordiging besluiten nemen zonder spoedwetgeving te hoeven inzetten.

Hijink